Dowgwillo_kop

Witamy    |    Nazwisko    |    Herb    |    Genealogia    |    Koligacje    |    Pamiątki z podróży    
  Represjonowani    |     Lekcja historii    |     Aktualności   |    Żołnierze Wyklęci     |    Matki Polki
   Polskie Kresy     |    Śpiewnik wileński    |    Nakład wyczerpany

Represjonowani

Lista represjonowanych Dowgwiłłów, na których ślady natrafiliśmy podczas poszukiwań genealogicznych. Największą grupę stanowią osoby i rodziny, którym skonfiskowano majątki lub zesłano na Syberię za czasów Cezarstwa Rosyjskiego w XIX wieku. Najstarsze dane pochodzą z 1830 roku, ostatnie z lat 1950-1955.


1. Dowgwiłło Michał (9.10.1833 - 22.5.1871)

Fragment z Rocznika Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, Rok 1870-1872.

Dowgwillo Michal

 

W listopadzie 1866 roku Michał brał udział w głosowaniu (korespondencyjnym) do wyborów uzupełniających do Komitetu Reperezentacyjnego w Zjednoczeniu Emigracji Polskiej w Paryżu ["Emigracja Polska po powstaniu styczniowym" Jerzy Borejsza Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966; Do Wychodztwa Polskiego. [Inc.:] Komitet Reprezentacyjny na mocy ostatniego głosowania, posiadając już w łonie swojem czterech członków absolutną większością wybranych [...] : Paryż d. 11 Grudnia 1866 r str.5]
Wymieniony w ukazujcym się w Krakowie dzienniku "Kraj" nr. 69 z 24.3.1871 (str.3) jako uczestnik pogrzebu zmarłego 23 lutego w Paryżu Ignacego Karwuszko (prawdopodobnie 28 lat. Rodaka z powiatu nowoaleksandrowskiego, który brał udział w powstaniu i komunie paryskiej.
Porównując życiorys Michała z życiorysem Konstantego Dalewskiego w tym samym Roczniku Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, Rok 1870-1872, wnioskuję, że prawdopodobnie poznali się w 1864 r. w oddziałach księdza Mackiewicza [wiemy że Dowgwiłłowie byli w tych oddziałach] i wspólnie lub tą samą trasą dostali się do Paryża przez Szwajcarię, a podczas wojny z Prusami służyli w tym samym batalionie.
W 1871r. złożył papiery z prośbą o wsparcie jako emigranta w Delegacji Galicyjskiej, która zajmowała się rozdziałem funduszy z Galicji i poznańskiego. [Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej. T. 2 cz. 1, Zbiory Biblioteki Rapperswilskiej : rękopisy 1315-2299; str. 375].
Wiadomość o jego rozstrzelaniu ukazała sie również w dzienniku "Kraj" nr. 152 z 7 .7.1871 (str.2).


Wieszanie powstańców styczniowych w Szawlach, ołówek na papierze, autor Stanisław Witkiewicz (1851-1915).

Dowgwiłłowie wymienieni w pracy M.S. Anatolevny "Lista uczestników powstania 1863-1864 r. zesłanych na Zachodnią Syberię" (Omsk 2005r.) [http://kdkv.narod.ru/1864/Ssilka-ZapSib.html]:
2. Dowgwiłło Adam Jan - 40 lat w 1868 r., szlachcic Kowieńskiej guberni, od 1864 roku w Tomsku, rodziny nie ma. [Chodzi tu o wymienionego pod numerem 21. Adama Dionizego]
3. Dowgwiłło Józef - 44 lat w 1868 r., szlachcic, od 1868 roku był w Maryńsku razem z żoną i dziećmi. [Według ksiąg metrykalnych parafii katolickiej w Tomsku jego żona miała na imię Elżbieta. Znane nam dwie córki nosiły imiona: Maria i Anna. Anna (c.1856) poślubiła w Tomsku w 1873 roku Jerzego Januszewskiego. W 1867 i 1868 roku rodzina Józefa przebywała w Tomsku.]


Ze "Spisu osób gubernii Wileńskiej, których majątki na nowo skonfiskowane zostały" umieszczonego na łamach Tygodnika Petersburskiego z 4/16.9.1834r. i Gazety Codziennej nr. 960 z 25.9.1834r.:
4. Dowgwiłowicz Józef z majątku Gierdwojń [Girdwojnie]. Więcej informacji o Józefie na TEJ stronie.


Zestawienie konfiskat mienia przez władze carskie na podstawie postanowień Senatu przechowywanych w bibliotece w Carskim Siole (Rosja) z lat 1827-1889.

Nazwisko

Imię

Imię ojca

Rok

Numer decyzji

Dowgwiłłowicz

Franciszek

-

1827

284Dowgwiłł

Antoni

Jan

1830

14000Dowgwiłowa

Kunegunda

Paweł

1830

14001Dowgwiłłowicz

Antoni

Andrzej

1830

10977Dowgwiłłowicz

Jan

Szymon

1830

16803


1832

2937Dowgwiłłowicz

Alojzy

Andrzej

1840

19363


1841

4433


1842

13940

29042

21735
1864

38436Dowgwiłłowiczówna

Anna

Ignacy

1842

21736Dowgwiłł

Wincenty

Jerzy

1842

28793Dowgwiłłowiczówna

Tekla

Tadeusz

1843

10708

10716


Dowgwiłłowicz

Zygmunt

Jan

1843

10709

10717


Dowgwiłłowicz

Feliks

Jan

1843

10710

10718


Dowgwiłłowiczówna

Ludwika

Jan

1843

10711

10719


Dowgwiłłowicz

Antoni

Andrzej

1843

853Dowgwiłło

Cezary

Antoni

1849

6438


1851

21095Dowgwiłowa

Wiktoria

Felicjan

1875

2556Dowgwiłłowicz

Stefan

Trojanus

1879

16987Dowgwiłło

Ksawera-Pelagia

Andrzej

1889

58657
Źródła: "Общий алфавит фамилиям владѣльцев [...] имѣния которых состоят под запрещением по 1833 годь" Moskwa 1834, litera D str. 98; "Алфавит владѣльцамъ и лицамъ, на имѣния коихъ наложены запрещения [...] за 1864 годъ"; "Общий алфавит фамилиям владѣльцев: имѣния которых состоят под запрещением по 1841 годь" litera A-D, str. 1033-1034; "Общий алфавит фамилиям владѣльцев: имѣния которых запрещениемъ съ 1829 по 1865 годь" Sanktpetersburg 1867 str 1111; "Алфавит владѣльцамъ и лицамъ, на имѣния коихъ наложены запрещения [...] за 1875 годъ" str 68; "Алфавит владѣльцамъ и лицамъ, на имѣния коихъ наложены запрещения [...] за 1879 годъ" str 64; "Алфавит владѣльцамъ и лицамъ, на имѣния коихъ наложены запрещения [...] за 1889 годъ" str 124;


21. Dowgwiłło Adama Dionizy syn Ignacego zesłany za udział w Powstaniu Styczniowym w oddziale kś. Mackiewicza, od 1864r. przebywał w rejonie Maryńskim, a potem Tomskim.


Inni prześladowani Dowgwiłłowie wymienieni w różnych źródłach.

22/23. Scholastyka (c.1846 - 11.3.1873 Pencław k. Czerska) i Eyfrozyna Dowgwiłło (c.1849 Ożajcie - ?), córki Igancego Mateusza i Rozalii Tamulewicz z powiatu Szawelskiego. Zesłane za udział ich braci w powstaniu styczniowym. Źródło: wstęp do pamiętnika Kazimeirza Waściszewskiego "Potyczka pod Szklarami : kartki z pamiętnika 1863 roku" wydanych w 1928 roku w Lublinie przez jego syna Leona Waściszewskiego.

24. Dowgwiłło Józef-Leopold syn Wincentego, szlachcic z linii laudańskiej ur. 12.11.1873 r. zesłany w 1897 r. na 10 lat katorgii trafił na Sachalin w obwodzie Zabajkalskim; wdowiec i katolik zawarł 6.10.1906r. małżeństwo z Anfisą F. Sławińską, panną 22 lat, z Kunalskiej parafii i miasta (region Trans-Bajkalski Kraju Górnej Udy), wiary prawosławnej.
[ 6 октября 1906 [в Хинганской Свято-Троицкой церкви ст. Радде заключен в брак] 
жених: ссыльнопоселенец о. Сахалин Иосиф-Леопольд Викентьев(ич) Довгвило, 
римско-католического вероисповедания, первым браком, 32 лет
невеста: крестьянская девица Забайкальской области Верхне-Удинского округа Куналейской волости, села Куналей
Анфиса Федоровна Славинская, православного вероисповедания, первым браком, 22 лет
]
Inne żródła podają nastepujące informacje:
Dowgwiłło (Dołgwiło) Leopold syn Wincentego - urodził się w 1873 roku na Litwie w Guberni Kowieńskiej, wieś Popoves [Popiwesie]; litwin; pszczelarz w kołchozie "Czerwona Dichun." Mieszkał. EAO, Birski rejon, wieś Radde.
Aresztowania. Birsko OUNKVD 03 kwietnia 1938
Skazany: [zespół sędziowski] z NKWD w DWK 29 kwietnia 1938, na odstawie art. 58-1a RFSRR Kk ..
Werdykt: WMN. Zastrzelony 31 maja 1938r. Miejsce pochówku - miasto Chabarowsk. Zrehabilitowany 23 sierpnia 1958 dekretem Prezydium Wojewódzkegoi Sąd EAO sprawa została zamknięta z braku [winnego].
Źródło: Księga pamiątkowa Okręgu Chabarowskiego
[Долгвилло Леопольд Викентьевич
Родился в 1873 г., Литва, Ковенская губ., с. Поповес; литовец; пчеловод колхоза "Красный Дичун". Проживал: ЕАО., Бирский р-н, с. Радде. 
Арест. Бирским ОУНКВД 3 апреля 1938 г. 
Приговорен: тройка при УНКВД по ДВК 29 апреля 1938 г., обв.: по ст. 58-1а УК РСФСР.. 
Приговор: ВМН. Расстрелян 31 мая 1938 г. Место захоронения - г. Хабаровск. Реабилитирован 23 августа 1958 г. постановлением президиума областного суда ЕАО дело прекращено за недоказанностью обвинения 
Источник: Книга памяти Хабаровского края]

Inne źródła: "РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ ЛЕНИНГРАДА СРЕДСТВ СВЯЗИ ДЛЯ РККА В 20-30-ЕЕ ГГ. ХХ В"; Списки на пилонах в Хабаровске.

25. Dowgwiłło Paweł syn Aleksandra - zapisany w księgach kościoła rzymsko-katolickiego w obwodzie Amurskim był chrzestnym urodzonej 21.7.1900r. w Nikolsku Ussyryjskim Marii Kowalczyk, córki Ignacego Adamowego i Weroniki Andrzejowej. Źródło: Крещения. Данные по приходам Римско - католической Церкви Амурского края
за 1900 г.

26. Dowgwiłło Władysław syn Hieronima - urodzony w 1893r. w kurlandzkiej guberni; litwin z niepełnym średnim wykształceniem; aresztowany 27.10.1920r. Źródło: БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Республики Башкортостан; Открытый список.
Wiecej skorygowanych informacji na jego temat znajduję się na stronie poświęconej Dowgwiłłom na Łotwie.

28. Dowgwiłło Józef syn Bolesława (1892 - 1938) - mieszkał w Leningradzie; naukowiec, laborant-konstruktor zajmujący się częściami radiowymi; od 1925r. pracował w laboratorium Ugłowa i prowadził zespół zajmujący się radiolokacją; aresztowany w 1938 r.; zmarł podczas śledztwa. Wystepuje w książkach adresowych Leningradu z roku 1924 do 1926. [Весь Ленинград на 1924 год, адресная и справочная книга]
Żródła: Высочайшие приказы 2.8.1916; Высочайшие приказы 15.10.1916; Открытый список; Перспективные самолеты; Весь Ленинград. 1924 г.; История и методология естественных наук - Выпуск 17 c.143; Военно-исторический журнал, Nrs 2-6/2007 str 34; Следственные дела УКГБ по Москве и Московской области. 1917-1991 гг.
Zobacz też stronę poświęconą pozostałym Dowgwiłłom m.in. w Rosji. Tutaj.

29. Dowgwiłło Józef syn Jana (1887 - ?) - rozkazem z 2.8.1916r. otrzymał order św. Anny IV klasy jako naczelnik 8 roty przy sztabie 2 Kubańskiej Dywizji Kozakóww w stopniu podporucznika, a rozkazem z 15.10.1916 r. orderem św. Stanisława III klasy przynależąc do 1-ej Kaukaskiej Roty, wojska inżynieryjne. Rota ta została przemieniona 13.5.1916 r. w 10 Dywizjon Radiotelegraficzny.

30. Dowgwiłło (Daugvilas) Felicjan (31.3.1900 - 1978) uczestnik wojny bolszewickiej 1919-1921 w formacjach litewskich, zesłany za Syberię.

31. Dowgwiłło Stanisław syn Antoniego, ur. 4.2.1917 aresztowany 23 lipca 1947r. w Wilnie przez Sowietów i zesłany do Magadanu (miasta nad Morzem Ochockim). Powrucił w 1956r. Zmarł 11.4.1980r. w Jałcie (Ukraina) Pochowany na cmentarzu w Poniewieży razem Eugenią Dowgwiłło (1922 -1967). Źródło: LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“; lietuviaisibire.lt.

32. Dowgwiłło (Dogwiłło) Dionizy, ur. 8.4.1931 w Wołkowysku, syn Karola i Kamili. Członek Harcerskiej Organizacji Podziemnej "Iskra" w Olsztynie, największej konspiracyjnej organizacji młodzieży w Polsce nawiązującej do przedwojennych i wojennych tradycji harcerstwa. Od 1948 roku organizacja ta prowadziła działalność sabotażową, wzorując się na Szarych Szeregach, skierowaną przeciwko reformie harcerstwa na wzór pionierów sowieckich. W 1950 roku rozpoczęły się aresztowania i kilkumiesięczne przesłuchania połączone z fizycznym i psychicznym znęcaniem się. Wraz z wieloma innymi harcerzami został skazany na 10 lat więzienia. W 1998 roku nakręcono reportaż historyczny zatytułowany 'Harcerska sprawa" poświęcony tym wydarzeniom.
Więcej informacji na temat działalności powojennego harcerstwa w Olsztynie i losach jej członków można znaleźć na witrynie harcerstwo.site90.net. W 2006r. Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP wydała książkę poświęconą Organizacji Podziemnej 'Iskra' ("Harcerska konspiracja" Krystian Soliński, Olsztyn 2006, ISBN 83-920824-4-3)

33. Rodzina Komarów ze wsi Giluszki: rodzice Jan- zmarł na zesłaniu i Justyna z córką Sabiną po mężu Dogwiłło - ur. w 1930 r. Osiedlono ich w Kołchozie im. Lenina w m. Butuchej koło miasta Nukuty. W/w repatriowali się do Polski w grudniu 1957 r. Źródło: IPN Szczecin: Śledztwo w sprawie deportacji z Polaków z Litwy Kowieńskiej - Sygn. akt S 67.2009.Zk.

34. Dowgwiłło Bolesław [Takle] (1925 - 17.4.1945) żołnierz pochowany na radzieckim cmentarzu wojskowym w Bad Freienwalde (Niemcy). Żródło: Spis pochowanych.

35. Władysław i Regina Dowgwiłło posiadała znaczne gospodarstwo w okolicy Podbrzezia (Paberże). W dniu 22 maja 1948 r. wysiedlono ich do Krasnojarskiego Kraju, Nowosiołowskij Rajon, osady: Kurtak i Krywoszejna, gdzie pracowali w tajdze przy wyrębie drzew oficjalnie do 3.9.1956 r.. Repatriowali się do Polski w październiku 1956 r. (Instytut Pamięci Narodowej Sygn. akt S 67.2009.Zk) i osiedlili się w Gdańsku. Informacje te potwierdza publikacja "1941-1952 metų Lietuvos tremtiniai" [Litewscy deportowani z lat 1941-1952] wydana przez litewskie Ministerstwo Spraw Wewnetrznych w 1993r. Podobny los spotkał też jego brata Felicjana Dowgwiłło.

36. Felicjan (1900) i Waleria (1903) Dowgwiłło oraz syn Edward (1938) wysiedlono ich 25 marca 1949 r. w rejon nowosiołowski, Kraj Krasnojarski. Do Polski repatriowali się we wrześniu 1956 r. W innych źródłach podaje się rejon irkucki i datę 20.9.1957 jao koniec zesłania. Członkowie linii laudańskiej. Źródła: lietuviaisibire.lt.

37. Kazimierz Dowgwiłło (1874 - 1954) syn Jana i jego żona Ludwika Dowgwiłło zd Lutkiewicz (1884 - 1978) córka Bronisława z ok. Radziewiliszki [Radviliškiai] powiat Czekiszki. Wwywiezieni do Igarki nad Jenisejem w 1948 roku. Kazimierz zmarł na zesłaniu. Pochowani w grobie rodzinnym w Kruwondach. Żródła: 'Igarkos tremtiniai' Aldona Matulkaitė, ‎Aloyzas Janulis; Leidykla "Atkula", 1998; lietuviaisibire.lt.
38. Otton Dowgwiłło (1908) syn Kazimierza i Ludwiki zd Lutkiewicz, aresztowany w 1944 roku i przetransportowany w rejon moskiewski. Zmarł prawdopodobnie 22.1.1946 r. Źródło: lietuviaisibire.lt.

39. Henryk Dowgwiłło (1921) syn Józefa z rejonu poniewieżskiego, wywieziony w 1949 roku w rejon irkucki. Oficjalnie zasłanie zakończyło się 5.2.1955 roku. Źródło: lietuviaisibire.lt.
Okazało się, że chodzi tu o Henryka z lini laudańskiej urodzonego 1.7.1927 roku w Poniewieżu i tam też mieszkającego z rodzicami do czasu wywiezienia.

40. Daugvilas - wymieniony w książce poświęconej partyzantce litweskiej w parafii Taurogi w latach 1945-1952 [Lietuvos partizanų Tauro apygarda: 1945-1952 m.: dokumentų rinkinys. Lietuvos Archyvų departamentas, 2000]

41. Dowgwiłło Stanisław syn Szczepana Klemensa i Eugenii Chomentowskiej ur. 11.11.1865 r. Wiadomo, że w 1919 r. powrócił z niewoli niemieckiej. W wyniku wojny polsko-radzieckiej zaginął, ponieważ małżonka poszukiwała go dając ogłoszenie w Kurjer Warszawski nr 141 z 25.5.1922 r. str.28, a w gazecie Polska Zbrojna z 4.1.1923 r. pojawiła się odezwa o poszukiwaniu go przez delegację Rzeczypospolitej Polskiej w Komisji Mieszanej do spraw repatrjacji z Rosji. Jak widać Stanisław powrucił ale z nadszarpniętym zdrowiem.

 

Osoby wysłane na przymusowe roboty do Niemiec podczas II Wojny Światowej:

42. Dowgwiłło Irena (1922-2011) Pracowała od 1942 roku w Grimmen (północne Niemcy). Więcej informacj TUTAJ

43. Dowgwiłło Zbigniew Ryszard (1923-1945). Brat wyżej wymienionej Ireny. Pracował od 24.4.1942 r. w Hessen. Więcej informacji TUTAJ

44. Dowgwiłło Barbara zd. Bobrowska (ur. 4.11.1932 Wymyślin-Skąpe) córka Władysława i Stanisławy. Pracowała w rolnictwie od 1.10.1940 do 1.1.1942 w Górkach koło Kwidzynia u jakiegoś Hamermeistra. Przeżyła wojnę i mieszkała jeszcze w 2008 r. w powiecie tucholskim.

 

Obywatele Litwy więzieni na terenie Związku Radzieckiego w latach 1944 - 1957

Na podstawie litewskiej witryny: lietuviaisibire.lt [Część z tych osób jest wymieniona w punkatch powyżej.]

Imię i nazwisko

Rok i rejon
urodzenia

Rodzaj represji

Rok

Miejsce

Koniec represji

 

Edvardas Daugvila

1938 Kiejdany

zesłanie

1949

Obwód irkucki

20.9.1957

powrócił

Felicijonas Daugvila

1900 Kiejdany

zesłanie

1949

Obwód irkucki

20.9.1957

powrócił

Henrikas Daugvila

1921 Wiłkomierz

zesłanie

1949

Obwód irkucki

5.2.1955

powrócił

Kazimieras Daugvila

1874 Kowno

zesłanie

1948

Krasnojarski kraj

zmarł na zesłaniu

Otas Daugvila

1908 Wilno

więzienie

1944

Obwód moskiewski

 

 

Stanislovas Daugvila

1917 Wilno

więzienie

1947

Obwód magadański

3.3.1956

 

Vladas Daugvila

1908 Kiejdany

zesłanie

1948

Krasnojarski kraj

 

powrócił

Liudvika Daugvilienė

1885 Kowno

zesłanie

1948

Krasnojarski kraj

20.9.1955

powrócił

Regina Daugvilienė

1913 Kiejdany

zesłanie

1948

Krasnojarski kraj

 

 

Valerija Daugvilienė

1903 Kiejdany

zesłanie

1948

Obwód irkucki

20.9.1957

powrócił