Dowgwillo_kop

Witamyblok wit|blok witNazwiskoblok wit|blok witHerbblok wit|blok witGenealogiablok wit|blok witKoligacjeblok wit|blok witAlbumy i wspomnieniablok wit|blok witHonor i Ojczyzna
Zdjęcia bezdomneblok wit| blok witAktualnościblok wit|blok witWarto przeczytaćblok wit|blok witWarto zobaczyćblok wit|blok witŻołnierze Wyklęciblok wit
blok wit
Matki Polkiblok wit|blok witPolskie Kresyblok wit|blok witLekcja historiiblok wit|blok witŚpiewnik wileńskiblok wit|blok witBiblioteka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Linia Mejliszki

Mejliski Line


Informacje

Information


Tablica
Family tree

Uzupełnienia
Additions


Archiwalia

Archives

 

Inni Dowgwiłłowiczowie, których powiązań rodzinnych nie znamy, a na których natrafiliśmy w różnych źródłach ale głównie w ksiegach parafialnych.

- "Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego T.2, Okresy panowań królów elekcyjnych" Henryk Lulewicz. Rozdział zatytułowany 'Zjazd (konwokacja, konfederacja?) szlachty powiatów: wiłkomirskiego, brasławskiego, kowieńskiego, upickiego oraz Księstwa Żmudzkiego dla potwierdzenia unii WKsL ze Szwecją, Kiejdany (15?–20 [23?] X 1655)': Andrzej Daugwiłowicz (Daugwylowycz) Labutowicz i Jan Daugwiłowicz (Daugwylowycz) Labutowicz (str.309, 329)
- Ksiądz proboszcz Stanisław Daugwiłłowicz w Jeziorosach wymieniony w tekście "Stan kościołów parafjalnych w djecezji wileńskiej po najściu nieprzyjacielskiem 1655-1661" autorstwa ks. Jana Kurczewskiego w miesięcznik poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu "Litwa i Ruś" 1912, t.3, z.3 (wrzesień).
- Dowgwiłłowicz o nieznanym imieniu został ochrzczony 7.10. 1717 r. w kościele we wsi Werdy (niem.Werden; litewskie Verdaine) koło Silute (pol. Szyłokarczma; niem. Heydenkrug) syn szklarza Józefa Dowgwiłlowicza i Zuzanny. Źródło: genealogy.net.
- Władysław Dowgwiłłowicz Hor[ąży] Przem[...] podpisał się pod Manifestami z 17 i 18.4.1763 r. w Wilnie do sejmu konwokacyjnego w Warszawie (Volumnia legum tom 7 strona 65-71) i w "Konfederacya Generalna Omnium Ordinum Regni, & Magni Ducatus Litt. Na Konwokacyi Głowney Warßawskiey Uchwalona. Dnia Siódmego Miesiąca Maja, Roku Pańskiego Tysiącznego Siedmsetnego Sześćdziesiątego Czwartego".
- Felicjan Dowgiłłowicz sędzia grodzki mupicki w latach 1766-1773.
- Dowgwiłłowicz Alojzy i Rachela z powiatu szawelskiego. Wymieniony w publikacji "Lista imienna osob skladajacych ofiary na pomnik Tadeusza Kosciuszki" wydanej w 1822 r. w Krakowie (str.150). Alojzy i Rachela są wymienieni jako regenci (urzędnik grodzki zarządzający kancelarią grodzką) m.in. w Kuryerze Litewskim nr.121 z 15.10.1833. W dodatku do Kuryera Wileńskiego. 1844, N.19 (4 lutego) jest mowa o Alojzym Dowgwiłlowiczu sekretarzu Rosieńskiej Dworzańskiej Opieki. Kuryer Litewski № 86 (28 października 1838) podaje, że został tym sekretarzem (pismowodźca) na mocy postanowienia z 7.10.1838 r. Ostatnia wzmianka o nim pochodzi z "Dodatku do Kuryera Wileńskiego" nr.81 z 24.7.1845 r.
- ksiądz Piotr Dowgwiłłowicz (1793 - 24.10.1874) w latach 1824–1833 pełnił funkcję superiora domu, rektora seminarium i przełożonego powiatowej szkoły parafialnej w Iłłuksztach. W 'Wizyta Jeneralne dyevezyi wilenskiej roku 1828' wymieniony wśród wizytatorów w Guberni Wileńskiej '...Do wizytyu kościołów i Klasztorów Dekanatu Brasławskiego,...'. Zapisany jako profesor wśród "Personalu księży Misyonarzy Domu Wileńskiego" na rok 1830 [na podstawie "Przewodnika Naukowego i Literackiego, dodatku do "Gazety Lwowskiej" R.33 (1905) str. 1130]. W latach 1835-1836 związany z Brasławiem . Po likwidacji przez Rosję zakonu (1842) i zamknięciu kościoła oraz domu misyjnego (1844) został dziekanem i plebanem w parafii pod wezwaniem Narodzenia NMP w Brasławiu w latach 1849-1868 (obecnie Białoruś); wymieniony jako ksiądz w Księdze Pamiątkowej Gubernii Kowieńskiej na 1848 rok. Według opisu parafii brasławskiej sporządzonego przez jej dziekana i proboszcza Józefa Sawickiego z 19.4.1927 r. ksiądz Dowgwiłłowicz był proboszczem w latach 1837-1859, a dziekanem w latach 1859-1874.


Podpis księdza w dokumencie z 10 sierpnia 1837 roku.

Inne źródła:
1. Słownik biograficzny Zgromadzenia Księży Misjonarzy Schletza, t. 1, Kraków 1957 (maszynopis bez paginacji), z którego kożystała Agnieszka Wieczorek w pracy 'Kształcenie i wychowanie w szkołach powiatowych misjonarzy prowincji litewskiej na przełomie XVIII i XIX wieku' .
2. Napis na nagrobku księdza w Brasławiu (obecnie Białoruś).

3. Fotokopia opisu parafii brasławskiej z 1927r. udostepniona na witrynie Genealogia Wileńszczyzny. Wizyta Jeneralne dyevezyi wilenskiej roku 1828.
4. Raport plebana Piotra Dowgwiłłowicza z 25.8.1838 dla dekanatu o parafii brasławskiej. Vilniaus kapitulos fondas. F43.
- 23.11.1710 - ślub Mikołaja Dowgwiłłowicza wdowca z Mejliszek z Judytą Dowiat; par. Kroki, strona 417
blok wit18.02.1748 - Mikołaj i Judyta Dowgwiłłowicz są chrzestnymi Anny Mikuckiej; par. Kroki, strona 333
- Andrzej Dowgwił[ł]owicz - sędzia grodzki ziemski powiatu rosieńskiego wymieniony w Kuryerze Litewskim nr. 91 z 30.7.1820r.; nr. 92 z 2.8.1820 ; nr. 93 z 4.8.1820 r.; nr. 94 z 1820 r,;nr .143 z 29.11.1820; nr.144 z 1.12.1820 (posiedzenie sądu podkomorsko-exdywizorskiego w Widuklach)
- Antoni Dowgwiłłowicz - sędzia grodzki rosieński i exdywizor wymieniony w Kuryerze Litewskim nr. 155/156 z 28.12.1828r.; nr. 3 z 7.1.1829 r.; nr.75 z 24.6.1829 r.; nr.76 z 1829 r.. W informacjach od 1837 roku pisze onim jako o były sędzia grodzki powiatu rosieńskiego: nr. 5 z 7.1.1837; nr 7 z 9.1.1837r.; nr.242 z 1.11.1838 r.; nr. 246 z 5.11.1838;  nr.251 z 11.1.1838 r. 
- Antoni Dowgwiłowicz, pisarz w dworze Wiktoryn w spisie parafii Poszuszwie z 1840 r. Źródło: Księga spowiadających się i kominikujących [...] str. 50.
- porucznik Józef Dowgwiłłowicz ze Żmudzi. Urodzony w Gerdwojnach [prawdopodobnie Girdwojnie] parafia Rossienie i w powiecie rosieńskim w 1793 roku, syn Andrzeja Dowgwiłłowicza i Eleonory z Dowejków. Powstaniec na Litwie po wkroczeniu wojska polskiego został przeznaczony do 19 pułku piechoty. [Żródło: Metriały do biografii genealogii i heraldyki, tom 1-2, Szymon Konarski]. Jego cały dobytek został przez carat skonfiskowany [Gazeta Krakowska. 1834, nr 268 str. 1077; Gazette nationale ou le Moniteur universel 18.12.1834 (str 2248); 'La Pologne dans ses anciennes limites et l'Empire de Russie en 1836, J. B. Gluchowski str 405; Diario di Roma numero 9 1834 str.].
Znajduje się wśród podisanych z Lunel (Francja) pod 'Adresem tułaczów polskich we Francji do izby niższej Wielkiej Brytanii i Irlandii' umieszczonym w m.in. "Zdaniu sprawy z czynności Komitetu Narodowego Polskiego od 15 kwietnia do końca wrzesnia 1832 roku, a wydanym drukiem w tym samym roku w Paryżu. Także wymienony w książce "Russisches Schreckens- und Verfolgungs-System so wie die in Preussen begonnene Rachahmung desselben" Michael Hube. Paris 1832. [str. 293].
Do oddziału Towarzystwa Demokratycznego Polskiego w Agen (Francja) wstąpił 12.5.1846 r. [Okólniki Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. 1846/1847, okólnik 3 (30 lipca 1846) str.18].
Możliwe, że to ten sam Dowgwiłłowicz z Agen, Francja), który wymieniony jest w "Sprawozdaniu Miesięcznym Rady Gospodarczej Braterskich Posług [...]1849, lipiec-sierpień".
- W dodatku do Kuryera Litewskiego Nr 56 z 10 maja 1822 r. i w Nr 57 z 12 maja 1822 r. dotyczącemu spraw sądu w Rosieniach pojawiają się "Wincentemu ojcu, Annie córce Dowgwiłłowiczom Porucz".
- 24.01.1854 - ur. Konstancja córka Florjana i Konstancji zd. Masewicz Dowgwiłłowicz w Żybortanach; par. Pacunele akt nr.9/1854
- Zapisy w księgach kościołów w Krokach, Grynkiszkach i Pacunelach o narodzinach dzieci Wincentego i Wiktorii z Gutów Dowgwiłłowiczów zamieszkałych w tym okresie w folwarku Daniłów: Jan (27.1.1870, Kroki akt 25), Ewa (3.11.1874, Grnkiszki akt 110) i Wincenty (4.8.1876, Pacunele akt 77).
- Inni Dowgwiłłowiczowie pojawiający się w księgach parafii Pacunele: Rachella (10.1838 - 28.10.1839) córka Adam i Angella z Dąbrowskich Dowgwiłłowicz
- 03.02.1876 - ślub Wincentego Lubina (c.1846) z gminy rynkszelowskiej w parafii szydłowskiej; z Józefiną (c.1856) córką Antoniego i Doroty z Gojszewskich Dowgwiłłowicz; par. Kroki akt 20/1876
- Jan Dowgwiłłowicz - wymieniony w pracy "Studia i materiały z dziejów nauki polskiej: Historia nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych", Volumes 1-4, Państwowe Wydawn. Naukowe, 1988. Pełnił bliżej nie znaną funkcję naukową w latach 1897-1900.

- Kurjer Warszawski. R.73, nr 221 (12 sierpnia 1893): zmarła Helena Makowska (3.1876 - 11.8.1893) córka Jana i Kamilii z Dowgwiłłowiczów; uczennica 2-go warszawskiego gimnazjum żeńskiego.

- 15.11.1904 - zmarła Wiktoria Dowgwiłłowicz, 60 lat w Krokach; siostra zakonna w klasztorze katarzynek; par. Kroki nr. 113/1904
- Tenia i Inka Dowg[w]iłłowiczowe; Szawle - wymienione we "Wspomnieniach Zofii z Romerów "Lata wojny". Wymienione przy wspomnieniach z 1942 roku. Obie pracowały wtedy w Szawlach przyczym Tenia była starszą siostrą w jednym ze szpitali.
- ksiądz, dziekan Edmund Dowg[w]iłłowicz wymieniony jako ksiądz w Dołhinowie w 1953 roku, w książce Adam Hlebowicza 'Kościół odrodzony' z 1993 roku poświęconej katolicyzmowi w państwie sowieckim. Także w Mołodecznie.

-
W artykule Władimira A. Djakowa "Udział Polaków w badaniach i zagospodarowaniu Syberii w XIX wieku" jest mowa o nieznanym z imienia lekarzu Dowgiłowiczu:
Na początku lat trzydziestych jednym ze znanych w Kraju Orenburskirn lekarzy był Józef Szymański, zmarły w miejscowości Ileckaja Zaszczita w maju 1834 r.; swoje narzędzia i książki lekarskie przekazał w testamencie wyróżniającym się absolwentom Uniwersytetu Kazańskiego, pozostałe zaś — Orenburskiemu Korpusowi Kadetów [56]. Step turgajski był ­­terenem służby pochodzącego z Podola Jana Rogali-Lewickiego, który po ukończeniu Petersburskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej był lekarzem wojskowym, potem przebywał w służbie cywilnej (pracował w majątku Arakczejewa), a w 1836 r. przybył do Orenburga; Rogala-Lewieki zmarł na posterunku służbowym podczas epidemii cholery [57]. W 1864 r. z powodu epidemii ospy i tyfusu brzusznego do koczowisk ordy Bukiejewskiej zo­stał wysłany z Orenburga polski lekarz Dowgiłowicz; kiedy epidemia wygasła, zastąpił do w 1865 r. inny Polak, felczer Szczęsnowicz [58].­

[56] Centralnyj Gosudarstwiennyj Archiw Kazachskoj SRR, Ałma-Ata, fond 4, op. 1, d. 4852, listy 1—84.
[57] Tamże, d. 4602, listy 1—98.
[58] Tamże, d. 6194, listy 1— 7.

- W Kurjerze Litewskim nr 20 z 8.2.1907r. pojawia się M. Daugwiłłowicz, który został wybrany na jednego z pełnomocników [przedstawicieli] drobnej własności w Średnikach. W tej parafii natrafiono jeszcze na innego Dowgwiłowicza.

1 - Jerzy Dowgwiłowicz
               | Franciszka Iwaszkiewicz; parafia Betygoła
  1.1 - Longin (1847 - ?)
               | (a) Barbara Ptaszyńska
               | (b) Barbara Ławsztajtis śl.27.1.1898 Średniki; Naciuny
    1.1.1a - Antonina (6.6.1897 Naciuny - ?)

- Anna Dowgwiłowicz - ur. w 1909 zmarła w 1995 roku w Świecie (Kujawsko-Pomorskie) par. Świecie akt 36/1995Daugvilavičius Petras - wymieniony w tomie 17 "Literatūros istorija: 1913 - 1925" Vaižgantas wydanej przez Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (Lietuvos Mokslų akademija) w 2006r.1 - Marian Dowgwiłowicz
               | Halina Mirowicz (1916-2007)
blok wit1.1 - Szczepan
               | ?
blok witblok wit1.1.1 - córka
               | Kamrakow
blok wit1.2 - Grzegorz (? - 2015)


Rosienie

1 - Juozas Daugvilavicius
               | Genovaite Karpyte (2.2.1930 - 5.10.1992 Laiciai)
  1.1 - córka
               | Vitkus
    1.1.1 - córka
  1.2 - Miecislaus (5.6.1655 Raseiniai - 4.2.1999 Ukmene)
               | Granaveckaite
    1.2.1 - syn
    1.2.2 - syn
               | Imbrosaite
      1.2.2.1 - córka
      1.2.2.1 - syn
    1.2.3 - syn
  1.3 - Maryte (3.5.1959 Raseiniai - 1.1.2010 Laiciai)
               | Petrauskas
  1.4 - córka


Współcześni Dowgwiłłowiczowie powiązani są z Mariampolem (Marijampolė) i Ludwinowem (Liudvinavas) na Litwie.

Karolis
Rasina
Vytautas (1966)
Paulius (1984)
Tautvydas (1985)
Kristina (1986)
Romas
Rapolas i Jurgita Daugvilavičius
Česlova
Viktorija
Ineta
Naglis
Jūratė Paplauskaitė Daugvilavičienė (1966)

1 - [Zigmas] Daugvilavičius (1960)
               | Danute Leckaite
  1.1 - Vaida
               | Bartinikas
    1.1.1 - córka
    1.1.2 - córka
  1.2 - syn
               | Rugieniute
    1.2.1 - syn


Dowgiłowicz (Milewska) Wiktoria (23.12.1902 - 29.8.1986) córka Józefa i Izabeli z Nowosadów w Gubernii Kowieńskiej. Aresztowana w 1937 roku. Skazana na 10 lat obozu pracy.
[ДОВГИЛОВИЧ Dovgilovich (.Милевская) Виктория Осиповна ( Иосифовна ) 23.12.1902-29.08.1986 отец Довгилович Осип мать Довгилович Изабелла им.Новосады Ковенской губернии Арестована в 1937г. Осуждена на 10 лет ИТЛ.
Mozliwe, że chodzi tu o Nowosady w powiecie marjampolskim.


Ksiądz Dowgwiłowicz wymieniony w publikacji 'Kurzemes draudżu hronikas' [Kronika parafii kurlandzkich] I dala, Riga 1928, str 219 i 263. [Kronika parafii kurlandzkich]


1.

Rankraštis

Fonda

Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Pašaminė-Polockas.

Szyfr 

F43-15421

Tytuł

Jan Wojciechowicz Szemetuta i Krystyna Hrehorowna Dowgwiłowiczowa małżonka

Miejsce i data 

10 maj 1629

Objętość

1 vok.

Język

polski

Uwagi

Rękopis, uszkodzenia, pocięty na 11 części; brakuje tekstu.

Streszczenie

Pardavimo raštas: Žemaitijos bajorai Jonas ir Kristina Šemėtutai su Jadvyga Daugvilaite pardavė žemės gabalą A. Jasevičiui, pirktą iš Martyno Gaučo, esančią Kražių valsč. Pikaičių lauke. Rašyta Kiaunoriuose.
[List sprzedaży: szlachcicowi żmudzkiemu Janowi i Krystynie Šemėtutai wraz z Jadwigą Daugvilaite sprzedali kawałek ziemi A. Jasevičiusowi, zakupionemu od Martynasa Gaučasa, w powiecie Krożskim, Pole Pikojcie, parafia Ławków]

Księga

F43-15421

Linki

http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000063343

 

 

2.

Rankraštis

Fonda

Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Maciūnai - Mergutrakiai.

Szyfr 

F43-12239

Tytuł

Šaukimas į teismą Jonui Daugvilavičiui byloje su Stanislovu Paškevičium ir jo žmona Eufrozina dėl skolų. Su vaznio reliacija, kad šį šaukimą įteikė Daugvilavičiui jo Meiliškių dvare, Žemaičiuose. [Wezwanie Jana Dowgwiłowicza w sprawie dotyczącej długów u Stanisława Paszkiewicza i jego żony Eufrozyny. Z relacją Wasiliusa, którą przekazał wezwanie Daugvilavičiusowi w jego dworku Meiliškės, Żmudź.]

Miejsce i data 

1703.

Objętość

1 lap. ;  33,7x20,2.

Język

polski

Uwagi

Rankr.

Księga

F43-12239

Link

http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000059694

 

W ciągłym opracowaniu.